Leveringsvoorwaarden en disclaimer van Onderdelenshop Witgoedserviceonderdelen.nl


Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Prijzen

1.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgave van Witgoedserviceonderdelen.nl
onder voorbehoud van prijswijziging.

1.3 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om
de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van
de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat
redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten
worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van
wettelijke bepalingen.


Artikel 2: Betaling

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of
overmaking op een door Witgoedserviceonderdelen.nlaangewezen bank- of girorekening,
binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bank- of girorekeningafschrift
aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.


Artikel 3: Rente en kosten

3.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege
in verzuim en is Witgoedserviceonderdelen.nlgerechtigd vanaf de factuurdatum een rente
van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte
van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.


3.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere
verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente,
alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet
betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde
rente,door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn
verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde
hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de
gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten
daadwerkelijk hebben gemaakt.


Artikel 4: Levering


4.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen
geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Witgoedserviceonderdelen.nlis niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim
om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een
redelijk termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen
hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.


4.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen
echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die
redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
In dergelijke gevallen zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden
en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met wederpartij de levertijd te
verlengen of de overeenkomst te annuleren. Wanneer uw product niet naar wens is
kunt u de goederen in overleg aan ons retourneren.


Artikel 5: Transport en risico:


5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen
nadere aanwijzing door de wederpartij aan Witgoedserviceonderdelen.nlis verstrekt, door
ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden
slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan
te zullen dragen.


5.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor
rekening en risico van wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle
vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.


Artikel 6: Garantie


6.1 Tenzij Witgoedserviceonderdelen.nlzelf een garantiecertificaat afgeeft en met
inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking
van de door ons geleverde goederen slechts voorzover deze door haar desbetreffende
leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen
overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.
Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht
van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de
betreffende garantiecertificaten.

6.2 De garantie geldt niet indien:

 

- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door
hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft
dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende
de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft
laten verrichten;
- de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze
of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.


6.4 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende
beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde
geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit
gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij
en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij
ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen
(onderdeel van) goederen ons eigendom.

 

6.5 Retour zendingen

-We nemen alleen goederen retour zonder gebruikssporen.
Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument - Koper.  Rembours en retour afzender pakketten kunnen niet worden geaccepteerd vanwege de hoge kosten die deze met zich meebrengen. Retour zending moet binnen 2 weken na aankoop datum gebeuren.Binnen 4 weken na retourzending worden tegoed bedragen zonder de verzendkosten retour gestort

-een artikel wat speciaal besteld is voor de koper kan niet geannuleerd of retour gestuurd worden omdat deze speciaal besteld moet worden. alle artikelen die niet op voorraad zijn en een levertijd hebben van langer als 4 dagen worden speciaal besteld en kunnen niet geannuleerd of retour gestuurd worden.
-Alle onderdelen die worden ingebouwd Kunnen niet retour en vallen niet meer onder de garantie,
omdat deze vanaf dan deel uitmaken van een circuit en daardoor worden gewijzigd.
(Fabrikanten geven ook alleen maar garantie op onderdelen als deze door hen zelf worden ingebouwd).

Een aantal artikelen/producten die niet in aanmerking voor retourzending / tevredenheidsgarantie:
* Geopende verbruiksartikelen/producten
* Artikelen die incompleet of beschadigd zijn
* Modules / stuurmodule
* Printplaten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het fout bestellen van een onderdeel,
aangenomen wordt dat dit van te voren juist is uitgezocht.


Artikel 7: Toepasselijk recht


7.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Witgoedserviceonderdelen.nl
en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Disclaimer

Impressum

Voor alle producten op deze site gelden algemene leveringsvoorwaarden.

Hoewel wij trachten alle informatie correct en actueel te houden kan het in enkele gevallen voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze site aangeboden informatie.

Het is niet toegestaan deze site te framen.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor door derden op deze website geplaatste informatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met ons.